GP na rozdělení pozemku

Dělením se obecně rozumí oddělení části pozemku, který přejde do vlastnictví jiné osoby. Nově oddělovaná část se označí novým parcelním číslem. Při dělení pozemků je třeba mít na mysli, že pozemek nelze rozdělit (scelit) svévolně. V praxi to znamená, že je třeba písemného souhlasu místně příslušného stavebního úřadu a to ve formě rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků nebo jiného rozhodnutí či opatření.

Podobné je tomu u změny druhu (kultury) pozemku. Vlastník musí takovou změnu doložit patřičným rozhodnutím nebo souhlasem orgánu státní správy.

Kontakt

www.geoleho.cz Fischerova 32
799 00 Olomouc
+420 777 766 712 posta@geoleho.cz